Vytlačiť

 

 

V zmysle VZN Mesta Senica č. 38  článok 2 bod 4 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica sa zápis uskutoční dňa

                               11. apríla 2019 v čase od 14:00 do 18:00 hodiny      
                          v budove Základnej školy, Sadová 620, Senica, prízemie blok C.

Zápisu do 1. ročníka sa zúčastnia obaja zákonní zástupcovia spolu s dieťaťom. V prípade, neúčasti jedného zo zákonných zástupcov, je potrebné priniesť splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu. V odôvodnených prípadoch môžete dieťa zapísať aj v inom termíne po dohode na tel. čísle: 0905621996.

                   Vzor splnomocnenia a podrobné informácie k zápisu nájdete TU TU .