Vytlačiť

Výchovná poradkyňa: Mgr. Adriana Tothová

Konzultačné dni:

Výchovné poradenstvo v škole chápeme ako jednotne organizovaný systém špecializovaných odborných služieb, ktorý je integrálnou súčasťou celkového systému výchovy detí a mládeže a ich príprava na život.

Základnou úlohou poradenskej sústavy v škole je:

Výchovný poradca popri úlohách v oblasti výchovy a vzdelávania veľa času venujú poradenstvu pri voľbe štúdia a povolania, zúčastňujú sa na profesionálnej orientácii žiakov.

Dôležité dátumy:

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy:

 

Milí žiaci,

voľbu povolania a správne rozhodnutie ďalšieho štúdia vám uľahčia cesty svetom povolaní na internetových stránkach: www.istp.sk, www.statpedu.sk, www.svetprace.sk, www.profesia.sk, www.povolania.sk.

Zaujímavosti: