Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

Projekt „Škola podporujúca zdravie“ je praktickým riešením, ako dlhodobo a cieľavedome pracovať s deťmi a rozvíjať v nich vzťah k rôznym tematickým oblastiam týkajúcich sa ich zdravia, vychádzajúc pritom z presvedčenia, že vďaka zdravotnej výchove si deti zvýšia úroveň svojich vedomostí a osvoja si také správanie v každodennom živote, ktoré im napomôže rozvíjať ich telesný, duševný, duchovný a sociálny potenciál.

Podstatou projektu je teda vytvorenie zdravého prostredia v školách a výchova detí ku zdravým životným návykom a zdravie podporujúcemu správaniu.

Každá škola, ktorá v súčasnosti vzdeláva a vychováva mládež, by mala mať na zreteli nielen svoje základné poslanie , ale aj zdravie žiakov, pedagógov a všetkých pracovníkov školy. Pretože život nemôže byť odtrhnutý od prostredia, vzdelanie a výchova by mali zahŕňať otázky týkajúce sa pochopenia nášho miesta v prírode a našej zodpovednosti voči nej. Výchovou žiakov ku zdraviu sa chce dosiahnuť, aby žiak bol schopný rozlíšiť, čo je zdraviu prospešné a čo je škodlivé, vedel si zvoliť cestu k zachovaniu zdravia, konal uvedomene, efektívne a zodpovedne a aby si tieto návyky preniesol do dospelosti a vychovával k nim svoje deti. Je potrebné viesť žiakov k tomu, že zdravie je naozaj veľmi dôležité a je pre každého skutočnou hodnotou.

Viac informácií

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867