Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

Výchovná poradkyňa: Mgr. Adriana Tothová

Konzultačné dni:

 • štvrtok: 8:00 – 13:00 hod.
 • pre žiakov každý deň podľa dohody
 • pre rodičov počas celého školského roka podľa dohody

Výchovné poradenstvo v škole chápeme ako jednotne organizovaný systém špecializovaných odborných služieb, ktorý je integrálnou súčasťou celkového systému výchovy detí a mládeže a ich príprava na život.

Základnou úlohou poradenskej sústavy v škole je:

 • pomáhať riešiť niektoré špeciálne otázky psychického, sociálneho vývinu a výchovy detí a mladých
 • formovať osobnosť detí a mladistvých pre život v dospelosti a tak dosahovať základné ciele výchovy v profesionálnom, vzdelávacom a sociálno-osobnostnom vývine

Výchovný poradca popri úlohách v oblasti výchovy a vzdelávania veľa času venujú poradenstvu pri voľbe štúdia a povolania, zúčastňujú sa na profesionálnej orientácii žiakov.

Dôležité dátumy:

 • 21.11.2018 - Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov T5
 • 3. a 4.4.2019 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov T9
 • 16. a 17.4.2019 - náhradný termín Testovania T9

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy:

 • 25.3. - 12.4.2019 - talentové skúšky
 • 13.5.2019 - 1. kolo - 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
 • 16.5.2019 - 1. kolo - 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
 • 18.6.2019 - 2. kolo prijímacích skúšok

 

Milí žiaci,

voľbu povolania a správne rozhodnutie ďalšieho štúdia vám uľahčia cesty svetom povolaní na internetových stránkach: www.istp.sk, www.statpedu.sk, www.svetprace.sk, www.profesia.sk, www.povolania.sk.

Zaujímavosti:

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867