Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

O našom klube

Žiaci sa do klubu zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej zákonným zástupcom. Každému zapísanému žiakovi vydá riaditeľstvo základnej školy - Rozhodnutie o prijatí do ŠKD. Odhlásiť sa môže na základe písomnej odhlášky.

Výchovno-vzdelávacia činnosť pozostáva:

  • odpočinkové a rekreačné činnosti
  • záujmové činnosti
  • príprava na vyučovanie

Podľa priebehu vyučovania a rozvrhu hodín prispôsobujeme obsah a formy činností.
Odpočinková prináša uvoľnenie a relaxáciu po vyučovaní a obede - čítanie kníh a časopisov, počúvanie rozprávok, spoločenské, kolektívne hry, kreslenie na voľnú tému.
Rekreačné činnosti pozostávajú väčšinou z pohybových aktivít, pokiaľ možno na čerstvom vzduchu. Ak počasie nedovolí, využívame tanečnú sálu alebo herňu. Pri záujmových činnostiach ( estetických, prírodovedných, športových, technických, spoločenskovedných ) sa snažíme vhodnou motiváciou, metódami a prostriedkami zaujať a aktívne zapojiť deti do práce. Deťom, ktoré nemajú záujem, ponúkneme náhradnú činnosť.
Príprava na vyučovanie spočíva nielen v písomnom vypracovaní domácich úloh, ale aj v rôznych didaktických hrách, zameraných na postreh, pamäť, logické myslenie.

Upozornenie pre rodičov:
Zo ŠKD bude dieťa uvoľnené len na základe písomného oznamu rodiča, nie telefonicky!!!

Vo výnimočných prípadoch je rodičom k dispozícii mobilné t.č. 0904 641 867.

 

Žiadosť o prijatie do ŠKD docx | odt

Žiadosť o odpustenie príspevku ŠKD docx | odt

Žiadosť o odhlásenie zo ŠKD docx | odt

 

Výchovný program školského klubu detí

 

Poplatok za ŠKD

Výška príspevku v školskom roku 2018/2019 na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je 10,00 € za jedného žiaka mesačne.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca na účet vedený v Prima banka Slovensko a.s.

IBAN SK59 5600 0000 0092 1456 0004

variabilný symbol: mmrrrr (mesiac, na ktorý sa príspevok platí), konštantný symbol: 0308, poznámka: meno a priezvisko, trieda dieťaťa.
Ak neuvádzate povinné údaje, nie je možné platbu identifikovať!

Ak zákonný zástupca dieťaťa je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi môže písomne požiadať o zníženie alebo odpustenie príspevku. K žiadosti je potrebné doložiť doklad z ÚPSVaR o poskytovaní dávky.

Tlačivo „Žiadosť na odpustenie poplatku“ si môžete vyzdvihnúť u zástupkyne pre I. stupeň Mgr. Krišákovej č. dverí 212/B alebo v učtárni č. dverí 211/B. Vyplnenú žiadosť odovzdáte v učtárni pred nástupom dieťaťa do ŠKD. Následne Vám bude doručené „Rozhodnutie o odpustení poplatku“.

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867